Eerste advies gratis Privacy gegarandeerd Jarenlang ervaring
Home > Contracten > Model Mediationovereenkomst

 

NMI Model Mediationovereenkomst
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………., Mediator
 
en de Partijen:
 
A: …………….......................................................………………………………………………….
 
    hier vertegenwoordigd door:
 
    ................................…………………………………………………………………………………
 
en
 
B: …………..........................................................…………………………………………………..
 
    hier vertegenwoordigd door:
 
    ……………………………….................................………………………………………………...
 
 
KOMEN HIERBIJ OVEREEN:
 
 
1 - Globale omschrijving van de Kwestie
 
......................................................……………………………………………………………….
 
 
2 - Mediation
2.1        De Partijen en de Mediator zullen zich inspannen om de in punt 1 genoemde Kwestie tussen de Partijen op te lossen door Mediation conform het NMI Mediation Reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut (hierna te noemen het “Reglement”) zoals dat luidt op de datum van deze overeenkomst. Het Reglement (waarvan een kopie aan deze overeenkomst is gehecht) maakt integraal deel uit van deze overeenkomst. De Partijen verklaren een exemplaar van de Gedragsregels voor NMI-geregistreerde Mediators te hebben ontvangen.
2.2        De Partijen verstrekken en de NMI-geregistreerde Mediator accepteert de opdracht om het communicatie- en onderhandelingsproces te begeleiden een en ander in de zin van het Reglement.
2.3        De Mediator is verantwoordelijk voor de begeleiding van het proces. De Partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de gevonden oplossing.
2.4        De Partijen en de Mediator verbinden zich jegens elkaar tot al hetgeen waartoe zij ingevolge het Reglement gehouden zijn.
2.5        De Mediation vangt aan op [datum]. Vanaf dat moment zijn de bepalingen van het Reglement volledig van toepassing.
2.6        Naast het gestelde in het Reglement verbinden de Partijen zich jegens de Mediator en jegens elkaar zich te onthouden van acties of gedragingen die de Mediation in ernstige mate bemoeilijken of belemmeren.
 
3 - Vrijwilligheid
De Mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat elk der Partijen en de Mediator vrij om de Mediation op elk gewenst moment te beëindigen. Beëindiging geschiedt uitsluitend door een schrijven gericht aan de Mediator en de andere partij(en). Dit schrijven kan worden toegelicht tijdens een gezamenlijke (slot)bijeenkomst met de Mediator. Het beëindigen van de Mediation laat de geheimhoudings- en betalingsverplichtingen van de Partijen onverlet.
 
4 - Geheimhouding
4.1        Mediator en de Partijen verplichten zich zonder enig voorbehoud tot de geheimhouding zoals omschreven in artikel 7 en 10 van het Reglement.
4.2        Deze overeenkomst geldt in samenhang met het Reglement als een bewijsovereenkomst in de zin van de wet, zie art. 7:900 BW jo. art. 153 Rv. Mediator en de Partijen hebben de bedoeling om daarmee op onderdelen af te wijken van het wettelijk geldende bewijsrecht om daarmee de gewenste vertrouwelijkheid te waarborgen.
 
5 - Vertegenwoordiging
5.1        Natuurlijke personen zijn zelf aanwezig bij de bijeenkomsten. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd conform punt 5.2. De persoon die deze overeenkomst tekent zal bij de bijeenkomsten aanwezig zijn.
5.2        Elk der Partijen staat ervoor in dat haar vertegenwoordiger rechtsgeldig bevoegd is om namens haar alle rechtshandelingen te verrichten die in het kader van de Mediation noodzakelijk zijn, het aangaan van een overeenkomst als bedoeld in punt 7.1 daaronder begrepen, alsmede dat de vertegenwoordiger zich zal houden aan de in het Reglement genoemde geheimhouding.
 
6 - Honoraria en kosten
6.1        Het honorarium voor de werkzaamheden van de Mediator bedraagt ……….. euro per uur, vermeerderd met wettelijk verschuldigde omzetbelasting. Onder het uurtarief vallen de volgende activiteiten van de Mediator: ………………………………………………………………………………………………………..
            Voorts komen voor rekening van de Partijen alle overige directe en indirecte kosten van de Mediation, zoals eventuele huur van ruimtes, telefoon-, fax- en reiskosten, porti, honoraria en kosten van eventuele bij de Mediation door de Mediator betrokken derden, vermeerderd met wettelijk verschuldigde omzetbelasting.
6.2        Honorarium en kosten bedoeld in punt 6.1 worden door de Partijen gedragen in de volgende verhouding:
partij A: … %    partij B: …%
6.3        De Partijen dragen daarnaast ieder de eigen kosten.
6.4        De Mediator zal [periodiek] factureren. Betaling geschiedt binnen [aantal] dagen na factuurdatum.
 
7 - Vastlegging van het resultaat van de Mediation en tussentijdse afspraken
7.1        Een in der minne bereikte oplossing van de Kwestie zal tussen de Partijen worden vastgelegd in een daartoe strekkende, door partijen ondertekende schriftelijke overeenkomst.
 7.2       Tijdens de loop van de Mediation tussen de Partijen gemaakte afspraken binden hen alleen voor zover deze schriftelijk tussen hen zijn vastgelegd, door hen zijn ondertekend en daarin uitdrukkelijk is opgenomen dat de afspraken blijven bestaan ook indien de Mediation verder niet tot overeenstemming leidt.
 
 
Aldus overeengekomen en in ………...-voud opgemaakt en ondertekend
 
op ………………………………................................... te ………..............………
 
 
 
 

 
(namens)
(namens):
Mediator:
Partij A
Partij B
………………………..
………………………..
………………………..
 
(………………………)
(………………………)

 
 
 

Direct hulp nodig?

030 – 743 4221 Bereikbaar van
09.00 tot 22.00 uur.